Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Intel·ligència emocional i sensibilització de gènere – Curs Subvencionat

Objectius generals:

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.
 • Sensibilització de gènere.

 

Objectius específics:

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.
 • Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere a l’àmbit.
 • Conèixer el marc legislatiu vinculat a la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral.
 • Adquirir eines que afavoreixin l’ús de fórmules comunicatives no sexistes ni androcèntriques.
 • Conèixer mesures de gestió del temps que faciliten la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Identificar les diferents manifestacions d’assetjament presents a l’àmbit laboral i conèixer mesures de prevenció i actuació. 

 

Continguts:

Intel·ligència emocional

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens.

1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.

1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.

1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional.

2.1. Quines són les emocions bàsiques?

2.2. Funcions de cada emoció.

2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials.

3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.

3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.

3.3. Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.

3.4. Les competències emocionals bàsiques.

3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.

3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut.

4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.

4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral.

5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.

5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

 

Sensibilització de gènere

1. Igualtat d’oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i indirecta, acció positiva).

2. Anàlisi del mercat laboral i discriminacions per motiu de gènere.

3. Marc legislatiu: directives i legislació d’àmbit europeu, nacional i autonòmic.

4. Marc legislatiu: plans d’igualtat.

5. Llenguatge inclusiu, no sexista ni androcèntric.

6. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

7. Corresponsabilització i doble jornada/presència femenina.

8. Assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic: concepte i mecanismes de prevenció i actuació.

 

Dades Generals de l’Especialitat Formativa

Modalitat: aula virtual.

Data d’inici: 23/03/2022.

Data finalització: 13/06/2022.

Horari: dilluns i dimecres de 10.30h a 12.30h.

Durada: 40 hores.

Docent: Olga Marsó.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.