Olga Marsó RRHH, el teu departament de recursos humans

Olga Marsó RRHH

La nostra oferta de cursos i borsa de treball

Habilitats de comunicació i Resolució de Conflictes – Curs Subvencionat

Objectius generals:

 • Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.
 • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

 • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
 • Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
 • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.
 • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
 • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes.
 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Continguts:

Habilitats de comunicació

1. El procés de comunicació.

1.1. La comunicació interpersonal.

1.2. Tipus de comunicacions.

1.3. La comunicació eficaç.

2. Anàlisi de la comunicació.

2.1. Comunicació estratègica.

2.2. Canals i informació.

2.3. Adaptació de missatges.

3. Psicologia de l’interlocutor.

3.1. Claus de l’empatia.

3.2. Llenguatge positiu.

3.3. Raó i emoció.

3.4. Les emocions bàsiques.

4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta.

4.1. L’actitud assertiva.

4.2. Neutralitzar comportaments agressius.

4.3. Formular opinions i crítiques correctament.

4.4. Prevenció de conflictes.

5. Dificultats davant el oient.

5.1. Barreres de la comunicació.

5.2. Aconseguir l’atenció.

5.3. L’expressió oral i escrita.

5.4. Altres dificultats en la comunicació.

6. Escolta activa.

6.1. El funcionament de l’escolta.

6.2. Temps lliure mental.

6.3. Desenvolupar l’habilitat d’escoltar.

7. Comunicació no verbal.

 

Resolució de conflictes

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

1.1. La comunicació interpersonal.

1.2. Tipus de comunicacions.

1.3. La comunicació eficaç.

1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.

2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.

2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.

2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.

2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.

2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.

3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.

3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.

3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.

3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar) .

3.6. Els diferents tipus de conflictes.

4. Metodologia per resoldre conflictes.

4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.

4.2. La mediació i la negociació.

4.3. Com arribar a acords favorables.

5. Els estils de negociació.

5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.

5.2. Fases de la negociació.

5.3. Preparació de la negociació.

5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.

5.5. Estudi del mitjà.

5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals.

5.7. Planificació de la negociació.

5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global.

5.9. Els valors.

5.10. Els estatuts.

5.11. Els poders.

5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar.

5.13. La banda de objectius.

5.14. Conducció de la negociació.

5.15. Discussió.

5.16. La informació en la negociació.

5.17. Problemes de forma.

5.18. Propostes.

 

Dades Generals de l’Especialitat Formativa

Modalitat: aula virtual.

Data d’inici: 10/03/2022.

Data finalització: 24/05/2022.

Horari: dimarts i dijous de 9.30h a 12.30h.

Durada: 60 hores.

Docent: Olga Marsó.

 

Per inscriure’s és necessari presentar a info@olgamarsorrhh.com:

Documents d’inscripció degudament emplenats: Annex 1, fitxa d’inscripció i document de protecció de dades.

Còpia per davant i darrera del DNI o NIE.

Participants en actiu: còpia de l’última capçalera de la nòmina o bé l’últim rebut d’autònoms.

Participants en situació de desocupació la còpia del Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor i document on surti el nº de Seguretat Social.